PROMOCJE
MATERAC GRACE
MATERAC GRACE
2 002,00 zł 1 627,00 zł
MATERAC JESSICA
MATERAC JESSICA
2 885,00 zł 2 321,00 zł
MATERAC SILVIA
MATERAC SILVIA
2 571,00 zł 2 090,00 zł
MATERAC BIANCA
MATERAC BIANCA
2 014,00 zł 1 637,00 zł
MATERAC MONICA
MATERAC MONICA
1 411,00 zł 1 147,00 zł
Łóżko Preppy
Łóżko Preppy
2 138,00 zł 1 817,30 zł
Łóżko Urban
Łóżko Urban
1 498,00 zł 1 273,30 zł
Łóżko Momiko
Łóżko Momiko
1 838,00 zł 1 562,30 zł
Łóżko Presto
Łóżko Presto
799,00 zł 599,00 zł
Łóżko Gres
Łóżko Gres
850,00 zł 605,00 zł
Łóżko sosnowe Siena
Łóżko sosnowe Siena
850,00 zł 605,00 zł
Produkt dnia
Łóżko Monaco
Łóżko Monaco
1 776,00 zł
Łóżko Suita
Łóżko Suita
1 873,00 zł
MATERAC GRACE
MATERAC GRACE
2 002,00 zł 1 627,00 zł
MATERAC MONICA
MATERAC MONICA
1 411,00 zł 1 147,00 zł
MATERAC BIANCA
MATERAC BIANCA
2 014,00 zł 1 637,00 zł
Materac Rock&Roll
Materac Rock&Roll
1 029,00 zł
Materac Salsa
Materac Salsa
1 119,00 zł
Materac Mambo
Materac Mambo
1 579,00 zł
Materac Pasodoble
Materac Pasodoble
1 149,00 zł
Materac Makarena
Materac Makarena
2 049,00 zł
Materac Bio Memory 2.0
Materac Bio Memory 2.0
1 990,00 zł
Materac Mind Impression
Materac Mind Impression
2 700,00 zł
Reklamacje i zwroty

Re­kla­ma­cje

  1. Re­kla­ma­cje dotyczące za­ku­pio­ne­go towaru:
    1. Sprze­daw­ca odpowiada wobec Klienta na zasadach okre­ślo­nych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prawa.
    2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie za­wia­do­mić Sprze­daw­cę oraz w razie potrzeby do­star­czyć re­kla­mo­wa­ny towar do Sprze­daw­cy na adres: VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI, UL. TRAKT BRZESKI 56, 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

3. Zaleca się złożenie re­kla­ma­cji pisemnie lub za pomocą wia­do­mo­ści e-mail na adres biuro@va­r­so­­via­­-me­­ble.plva­r­so­­via­­@o­­net.plW celu przy­spie­sze­nia i uła­twie­nia roz­pa­trze­nia re­kla­ma­cji zaleca się prze­sła­nie także in­for­ma­cji o numerze za­mó­wie­nia oraz jego dacie.

1. Roz­pa­trze­nie re­kla­ma­cji następuje nie­zwłocz­nie,nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2. Odpowiedź w sprawie re­kla­ma­cji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3. Sprze­daw­ca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją upraw­nie­nia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami za­miesz­czo­ny­mi w karcie gwa­ran­cyj­nej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu od­po­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy w zakresie okre­ślo­nym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Re­kla­ma­cje związane ze świad­cze­niem usług drogą elek­tro­nicz­ną poprzez Sklep in­ter­ne­to­wy:

4. W celu uła­twie­nia procedury re­kla­ma­cji towaru Konsument może sko­rzy­stać z for­mu­la­rza re­kla­ma­cyj­ne­go udo­stęp­nia­ne­go przez Sprze­daw­cę.

2.Re­kla­ma­cje związane ze świad­cze­niem usług drogą elek­tro­nicz­ną za po­śred­nic­twem Sklepu in­ter­ne­to­we­go należy składać na adres mailowy biuro@va­r­so­­via­­-me­­ble.plsklep.va­r­so­­via­­@o­­net.plZaleca się podanie w powyższej wia­do­mo­ści e-mail rodzaju i daty wy­stą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz danych kon­tak­to­wych – ułatwi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie re­kla­ma­cji.

1.Roz­pa­trze­nie takiej re­kla­ma­cji następuje nie­zwłocz­nie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.Odpowiedź w sprawie re­kla­ma­cji jest wysyłana na adres e-mail Użyt­kow­ni­ka lub w inny podany przez Użyt­kow­ni­ka sposób.

 

2.Od­stą­pie­nie od umowy

2.1.     Klient będący jed­no­cze­śnie kon­su­men­tem w ro­zu­mie­niu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświad­cze­nie w terminie czter­na­stu (14) dni. Do za­cho­wa­nia tego terminu wystarczy wysłanie oświad­cze­nia przed jego upływem. Oświad­cze­nie można wysłać na na­stę­pu­ją­cy adres:

VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI

JANA III SOBIESKIEGO 57, 05-070 SULEJÓWEK

          bądź też mailowo na adres: mailowy biuro@va­r­so­­via­­-me­­ble.pl , sklep.va­r­so­­via­­@o­net.pl

2.2.     Termin czter­na­sto­dnio­wy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie Usługi drogą elek­tro­nicz­ną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świad­cze­nia Usługi drogą elek­tro­nicz­ną- od dnia jej zawarcia.

2.2.     Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu oświad­cze­nia o od­stą­pie­niu od umowy przesyła Kon­su­men­to­wi wia­do­mo­ścią mailową po­twier­dze­nie otrzy­ma­nia ww. oświad­cze­nia.

3.2.     W razie od­stą­pie­nia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świad­cze­nie Usługi drogą elek­tro­nicz­ną jest uważana za nie­za­war­tą. To, co Strony świad­czy­ły, ulega zwrotowi w stanie nie­zmie­nio­nym, chyba, że zmiana była konieczna do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rzeczy, bądź też ma za­sto­so­wa­nie § 7.7. Re­gu­la­mi­nu. Zwrot powinien nastąpić nie­zwłocz­nie, nie później niż w terminie czter­na­stu dni.

4.2.     Sprze­daw­ca dokona zwrotu otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprze­daw­ca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta do chwili otrzy­ma­nia rzeczy z powrotem lub do­star­cze­nia przez Kon­su­men­ta dowodu jej odesłania, w za­leż­no­ści od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.2.    Konsument ponosi tylko bez­po­śred­nie koszty zwrotu rzeczy do Sprze­daw­cy.

6.2.     Jeżeli Konsument wybrał sposób do­star­cze­nia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób do­star­cze­nia oferowany przez Sprze­daw­cę, Sprze­daw­ca nie jest zo­bo­wią­za­ny do zwrotu Kon­su­men­to­wi po­nie­sio­nych przez niego do­dat­ko­wych kosztów

7.2.     Konsument ponosi od­po­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie wartości rzeczy będące wynikiem ko­rzy­sta­nia z niej w sposób wy­kra­cza­ją­cy poza konieczny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rzeczy.

8.2.     Prawo od­stą­pie­nia od umowy zawartej na odległość nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w wypadkach:

8.2.1. o świad­cze­nie usług, jeżeli przed­się­bior­ca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kon­su­men­ta, który został po­in­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez przed­się­bior­cę utraci prawo od­stą­pie­nia od umowy;

8.2.2. w której cena lub wy­na­gro­dze­nie zależy od wahań na rynku fi­nan­so­wym, nad którymi przed­się­bior­ca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do od­stą­pie­nia od umowy;

8.2.3. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wy­pro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub służąca za­spo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb;

8.2.4 w której przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przy­dat­no­ści do użycia;

8.2.5. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz do­star­cza­na w za­pie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, której po otwarciu opa­ko­wa­nia nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów hi­gie­nicz­nych, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po do­star­cze­niu;

8.2.6. w której przedmio­tem świad­cze­nia są rzeczy, które po do­star­cze­niu, ze względu na swój charakter, zostają nie­roz­łącz­nie połączone z innymi rzeczami;

8.2.7. w której przedmio­tem świad­cze­nia są napoje al­ko­ho­lo­we, których cena została uzgod­nio­na przy zawarciu umowy sprzedaży, a których do­star­cze­nie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przed­się­bior­ca nie ma kontroli;

8.2.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przed­się­bior­ca do niego przy­je­chał w celu dokonania pilnej naprawy lub kon­ser­wa­cji; jeżeli przed­się­bior­ca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub kon­ser­wa­cji, prawo od­stą­pie­nia od umowy przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w od­nie­sie­niu do do­dat­ko­wych usług lub rzeczy;

8.2.9. w której przedmio­tem świad­cze­nia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy kom­pu­te­ro­we do­star­cza­ne w za­pie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po do­star­cze­niu;

8.2.10. o do­star­cza­nie dzien­ni­ków, pe­rio­dy­ków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o pre­nu­me­ra­tę;

8.2.11   zawartej w drodze aukcji pu­blicz­nej;

8.2.12. o świad­cze­nie usług w zakresie za­kwa­te­ro­wa­nia, innych niż do celów miesz­kal­nych, przewozu rzeczy, najmu sa­mo­cho­dów, ga­stro­no­mii, usług zwią­za­nych z wy­po­czyn­kiem, wy­da­rze­nia­mi roz­ryw­ko­wy­mi, spor­to­wy­mi lub kul­tu­ral­ny­mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świad­cze­nia usługi;

8.2.13. o do­star­cza­nie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku ma­te­rial­nym, jeżeli speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraźną zgodą kon­su­men­ta przed upływem terminu do od­stą­pie­nia od umowy i po po­in­for­mo­wa­niu go przez przed­się­bior­cę o utracie prawa od­stą­pie­nia od umowy.

9.2.  Naj­póź­niej w chwili do­star­cze­nia rzeczy Sprze­daw­ca prze­ka­zu­je Kon­su­men­to­wi na trwałym nośniku pouczenie o od­stą­pie­niu od umowy.

 

 

Dokument do pobrania

Re­kla­ma­cja towarów

Oświad­cze­nie o od­stą­pie­niu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przed­się­bior­cy

Pouczenie o prawie od od­stą­pie­nia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl