})
PROMOCJE
Materac Midnight Special Comfort 3.0
Materac Midnight Special Comfort 3.0
2 238,00 zł 1 902,00 zł
Materac Rinfresco
Materac Rinfresco
3 912,00 zł 2 934,00 zł
Materac New Memory B 2.0
Materac New Memory B 2.0
3 258,00 zł 2 769,00 zł
Materac Gran Sonno De Luxe
Materac Gran Sonno De Luxe
5 555,00 zł 4 444,00 zł
Materac .Zip Curem
Materac .Zip Curem
4 119,00 zł 3 089,00 zł
Materac .Log Curem
Materac .Log Curem
4 689,00 zł 3 517,00 zł
Materac .Exe Curem
Materac .Exe Curem
5 779,00 zł 4 334,00 zł
Materac .Reg Curem
Materac .Reg Curem
5 779,00 zł 4 334,00 zł
Produkt dnia
Łóżko Monaco
Łóżko Monaco

2 979,00 zł

Łóżko Eclectic
Łóżko Eclectic

3 485,00 zł

Łóżko Momiko
Łóżko Momiko

2 325,00 zł

Łóżko Charlotte
Łóżko Charlotte

2 723,00 zł

Łóżko tapicerowane 81258
Łóżko tapicerowane 81258

3 119,00 zł

Reklamacje i zwroty

Re­kla­ma­cje

  1. Re­kla­ma­cje dotyczące za­ku­pio­ne­go towaru:
    1. Sprze­daw­ca odpowiada wobec Klienta na zasadach okre­ślo­nych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prawa.
    2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie za­wia­do­mić Sprze­daw­cę oraz w razie potrzeby do­star­czyć re­kla­mo­wa­ny towar do Sprze­daw­cy na adres: VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI, UL. TRAKT BRZESKI 56, 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

3. Zaleca się złożenie re­kla­ma­cji pisemnie lub za pomocą wia­do­mo­ści e-mail na adres biuro@va­r­so­­via­­-me­­ble.plshop@strefasypialni.pl W celu przy­spie­sze­nia i uła­twie­nia roz­pa­trze­nia re­kla­ma­cji zaleca się prze­sła­nie także in­for­ma­cji o numerze za­mó­wie­nia oraz jego dacie.

1. Roz­pa­trze­nie re­kla­ma­cji następuje nie­zwłocz­nie,nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2. Odpowiedź w sprawie re­kla­ma­cji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3. Sprze­daw­ca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją upraw­nie­nia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami za­miesz­czo­ny­mi w karcie gwa­ran­cyj­nej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu od­po­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy w zakresie okre­ślo­nym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Re­kla­ma­cje związane ze świad­cze­niem usług drogą elek­tro­nicz­ną poprzez Sklep in­ter­ne­to­wy:

4. W celu uła­twie­nia procedury re­kla­ma­cji towaru Konsument może sko­rzy­stać z for­mu­la­rza re­kla­ma­cyj­ne­go udo­stęp­nia­ne­go przez Sprze­daw­cę.

2.Re­kla­ma­cje związane ze świad­cze­niem usług drogą elek­tro­nicz­ną za po­śred­nic­twem Sklepu in­ter­ne­to­we­go należy składać na adres mailowy biuro@va­r­so­­via­­-me­­ble.pl, shop@strefasypialni.pl Zaleca się podanie w powyższej wia­do­mo­ści e-mail rodzaju i daty wy­stą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz danych kon­tak­to­wych – ułatwi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie re­kla­ma­cji.

1.Roz­pa­trze­nie takiej re­kla­ma­cji następuje nie­zwłocz­nie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.Odpowiedź w sprawie re­kla­ma­cji jest wysyłana na adres e-mail Użyt­kow­ni­ka lub w inny podany przez Użyt­kow­ni­ka sposób.

 

2.Od­stą­pie­nie od umowy

2.1.     Klient będący jed­no­cze­śnie kon­su­men­tem w ro­zu­mie­niu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświad­cze­nie w terminie czter­na­stu (14) dni. Do za­cho­wa­nia tego terminu wystarczy wysłanie oświad­cze­nia przed jego upływem. Oświad­cze­nie można wysłać na na­stę­pu­ją­cy adres:

VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI

JANA III SOBIESKIEGO 57, 05-070 SULEJÓWEK

          bądź też mailowo na adres: mailowy biuro@meble-varsovia.pl  , shop@strefasypialni.pl 

2.2.     Termin czter­na­sto­dnio­wy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie Usługi drogą elek­tro­nicz­ną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świad­cze­nia Usługi drogą elek­tro­nicz­ną- od dnia jej zawarcia.

2.2.     Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu oświad­cze­nia o od­stą­pie­niu od umowy przesyła Kon­su­men­to­wi wia­do­mo­ścią mailową po­twier­dze­nie otrzy­ma­nia ww. oświad­cze­nia.

3.2.     W razie od­stą­pie­nia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świad­cze­nie Usługi drogą elek­tro­nicz­ną jest uważana za nie­za­war­tą. To, co Strony świad­czy­ły, ulega zwrotowi w stanie nie­zmie­nio­nym, chyba, że zmiana była konieczna do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rzeczy, bądź też ma za­sto­so­wa­nie § 7.7. Re­gu­la­mi­nu. Zwrot powinien nastąpić nie­zwłocz­nie, nie później niż w terminie czter­na­stu dni.

4.2.     Sprze­daw­ca dokona zwrotu otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprze­daw­ca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta do chwili otrzy­ma­nia rzeczy z powrotem lub do­star­cze­nia przez Kon­su­men­ta dowodu jej odesłania, w za­leż­no­ści od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.2.    Konsument ponosi tylko bez­po­śred­nie koszty zwrotu rzeczy do Sprze­daw­cy.

6.2.     Jeżeli Konsument wybrał sposób do­star­cze­nia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób do­star­cze­nia oferowany przez Sprze­daw­cę, Sprze­daw­ca nie jest zo­bo­wią­za­ny do zwrotu Kon­su­men­to­wi po­nie­sio­nych przez niego do­dat­ko­wych kosztów

7.2.     Konsument ponosi od­po­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie wartości rzeczy będące wynikiem ko­rzy­sta­nia z niej w sposób wy­kra­cza­ją­cy poza konieczny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rzeczy.

8.2.     Prawo od­stą­pie­nia od umowy zawartej na odległość nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w wypadkach:

8.2.1. o świad­cze­nie usług, jeżeli przed­się­bior­ca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kon­su­men­ta, który został po­in­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez przed­się­bior­cę utraci prawo od­stą­pie­nia od umowy;

8.2.2. w której cena lub wy­na­gro­dze­nie zależy od wahań na rynku fi­nan­so­wym, nad którymi przed­się­bior­ca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do od­stą­pie­nia od umowy;

8.2.3. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wy­pro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub służąca za­spo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb;

8.2.4 w której przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przy­dat­no­ści do użycia;

8.2.5. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz do­star­cza­na w za­pie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, której po otwarciu opa­ko­wa­nia nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów hi­gie­nicz­nych, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po do­star­cze­niu;

8.2.6. w której przedmio­tem świad­cze­nia są rzeczy, które po do­star­cze­niu, ze względu na swój charakter, zostają nie­roz­łącz­nie połączone z innymi rzeczami;

8.2.7. w której przedmio­tem świad­cze­nia są napoje al­ko­ho­lo­we, których cena została uzgod­nio­na przy zawarciu umowy sprzedaży, a których do­star­cze­nie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przed­się­bior­ca nie ma kontroli;

8.2.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przed­się­bior­ca do niego przy­je­chał w celu dokonania pilnej naprawy lub kon­ser­wa­cji; jeżeli przed­się­bior­ca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub kon­ser­wa­cji, prawo od­stą­pie­nia od umowy przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w od­nie­sie­niu do do­dat­ko­wych usług lub rzeczy;

8.2.9. w której przedmio­tem świad­cze­nia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy kom­pu­te­ro­we do­star­cza­ne w za­pie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po do­star­cze­niu;

8.2.10. o do­star­cza­nie dzien­ni­ków, pe­rio­dy­ków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o pre­nu­me­ra­tę;

8.2.11   zawartej w drodze aukcji pu­blicz­nej;

8.2.12. o świad­cze­nie usług w zakresie za­kwa­te­ro­wa­nia, innych niż do celów miesz­kal­nych, przewozu rzeczy, najmu sa­mo­cho­dów, ga­stro­no­mii, usług zwią­za­nych z wy­po­czyn­kiem, wy­da­rze­nia­mi roz­ryw­ko­wy­mi, spor­to­wy­mi lub kul­tu­ral­ny­mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świad­cze­nia usługi;

8.2.13. o do­star­cza­nie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku ma­te­rial­nym, jeżeli speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraźną zgodą kon­su­men­ta przed upływem terminu do od­stą­pie­nia od umowy i po po­in­for­mo­wa­niu go przez przed­się­bior­cę o utracie prawa od­stą­pie­nia od umowy.

9.2.  Naj­póź­niej w chwili do­star­cze­nia rzeczy Sprze­daw­ca prze­ka­zu­je Kon­su­men­to­wi na trwałym nośniku pouczenie o od­stą­pie­niu od umowy.

 

 

Dokument do pobrania

Re­kla­ma­cja towarów

Oświad­cze­nie o od­stą­pie­niu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przed­się­bior­cy

Pouczenie o prawie od od­stą­pie­nia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
})
Sklep internetowy Shoper Premium